Excruciation Exam 2013: Open Women 19-29
Place Name Team Time

1

jodie wetuski bicycle world houston

7:05:50

999

Melissa White  

DNF