Bar-H Bash: CAT 1 Women 15-18
Place Name Team Time

1

Nathalie KRANTZ SUGAR CYCLES/180

1:31:05

2

Kara UHL SOLAR

1:48:39